NOWY  SYSTEM  EMERYTALNY


W zreformowanym systemie emerytalnym emerytura składa się z dwóch składników obowiązkowych i jednego dobrowolnego (który będzie zależał od możliwości finansowych i przezorności każdego z nas).

Oto te składniki:

FILAR I

FILAR II

FILAR III

Emerytura wypłacana ze zreformowanego ZUS-u, finansowana z obowiązkowych składek płaconych przez wszystkich pracodawców i pracowników (w równych częściach).

Składka ta będzie ewidencjonowana na osobistych kontach każdego pracownika. Dochody po przekroczeniu w skali roku 250% średniej płacy krajowej nie są obięte składką na ubezpieczenie społeczne (z wyjątkiem ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego).
Wysokość emerytury w tym filarze zależeć będzie od sumy składek zgromadzonych przez pracownika przez wszystkie lata pracy, czyli faktycznie od łącznej wysokości zarobków otrzymywanych w okresie aktywności zawodowej. W nowym systemie nie ma tzw. lat nieskładkowych (np. studiów), które teraz są liczone do emerytury. Pozostają tylko: urlop wychowawczy, macierzyński oraz zasadnicza służba wojskowa. Składkę za ten czas (liczoną od najniższego krajowego wynagrodzenia) pokrywa budżet państwa. Przestanie się także liczyć wymóg wypracowania liczby lat, aby mieć prawo do emerytury. Ile kto uzbiera, tyle na starość otrzyma, jeśli ktoś pracował krócej uzbierał mniej.
Pozostanie natomiast kategoria minimalnej emerytury. Jeśli wyliczona emerytura będzie mniejsza niż minimalna (w 99 r. 415 zł.) różnicę dopłaci nam państwo z budżetu pod warunkiem, pod warunkiem, że będą spełnione następujące przesłanki: mężczyzna ma ukończone 65 lat i przepracował nie mnie niż 25 lat, kobieta ukończyła 60 lat i przepracowała nie mniej niż 20 lat.
Dożywotnia emerytura będzie wyliczana następująco: zgromadzony kapitał zostanie podzielony przez tzw. statystyczną długość życia na emeryturze i podzielony przez 12 da emeryturę miesięczną.
Obecnie średnia długość życia na emeryturze trwa:
-dla 60-latków - 18,1 roku,
-dla 65-latków - 14,5 roku,
-dla 70-latków - 11,4 roku.

Wypłaty z funduszu emerytalnego wybranego przez każdego z zatrudnionych  (finansowane ze składek obowiązkowych  w wysokości 7,3 % wynagrodzenia brutto - po ubruttowieniu płac).

Filar ten bazuje na funduszach emerytalnych, które są tworzone w specjalnie do tego celu powołanych Towarzystwach Emerytalnych (działalność licencjonowana i nadzorowana przez Państwo - Dz. U. nr 139/97, poz. 934). Pieniądze do wybranych przez pracownika funduszy przekazywane są poprzez ZUS (7,3% wynagrodzenia), a przedmiotem ich działania jest inwestowanie powierzonych środków finansowych w celu ich pomnożenia i wypłacenia członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Cała suma zebrana w funduszu emerytalnym jest własnością pracownika i będzie dziedziczona po jego śmierci. Można być członkiem tylko jednego otwartego funduszu emerytalnego, natomiast po dwóch latach oszczędzania można bezpłatnie, dowolnie zmieniać fundusze emerytalne. Środki powierzone funduszowi emerytalnemu są objęte wielostopniowym systemem gwarancji łącznie z gwarancjami Skarbu Państwa. Uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym następuje poprzez wypełnienie deklaracji, w której pracownik wskazuje do którego funduszu pracodawca będzie poprzez ZUS przekazywał 7,3% jego całkowitego wynagrodzenia.
Przechodząc na emeryturę nie będzie się otrzymywało pieniędzy do ręki. Można sobie natomiast wyrać jeden z rodzajów emerytury:
- indywidualną wypłacaną do śmierci,
- indywidualną z gwarantowanym okresem wypłacania ( co najmniej 10 lat), która w razie wcześniejszej śmierci będzie wypłacana wybranej osobie do końca zadeklarowanego okresu,
- małżeńską, która będzie wypłacana po śmierci ubezpieczonego jego małżonkowi, aż do jego śmierci,
- małżeńską z gwarantowanym okresem płatności (co najmniej 10 lat), która jeżeli oboje małżonkowie umrą wcześniej, wypłacana będzie wskazanej przez nich osobie do końca umówionego okresu.

Przystąpienie do funduszu jest bezpłatne.
Sczególy odnośnie przystąpienia do II filara można uzyskać na stronie:
Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna

Dodatkowa emerytura pochodząca z oszczędzania w towarzystwie ubezpieczeniowym lub innej instytucji finansowej (nieobowiązkowe - w zależności od możliwości finansowych).
Filar ten może być realizowany w wielu formach np. ubezpieczenia grupowego prowadzonego przez zakład pracy (forma bardzo korzystna, gdyż część składek pracowników na ubezpieczenie zwolniona jest z opłaty na ZUS) lub (najlepiej "i") poprzez ubezpieczenie indywidualne, które ma tę przewagę nad grupowym, że obok gwarancji emerytury posiada bardzo silne zabezpieczenie rodziny na wypadek śmierci ubezpieczonego.

Od dnia 1 kwietnia 1999 roku obowiązuje ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz 932) regulująca powstawanie w zakładach pracy pracowniczych systemów emerytalnych w formie m. inn."umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń". Programy te są organizowane przez pracodawców i stanowią jeden z elementów nowego systemu emerytalnego. Przepisy te przewidują ulgi w składkach na ZUS. Należy też pamiętać, że świadczenia z tytułu ubezpieczeń emerytalnych i na życie są w 100% wolne od egzekucji sądowej i administracyjnej i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Prawidłowo zaplanowany fundusz emerytalny jest jednym z ważnych elementów kreowania długoterminowej polityki kadrowej i płacowej przedsiębiorstwa, zwiększa atrakcyjność pracodawcy na rynku pracy oraz zmniejsza fluktuację kadr. Warto podjąć ten wysiłek już teraz, gdyż w ubezpieczeniach życiowych jak i przy gromadzeniu funduszy emerytalnych czas jest na wagę złota.
Przystąpienie do pracowniczego programu emerytalnego nie eliminuje możliwości wykupienia ubezpieczenia indywidualnego, które ma obok aspektu emerytalnego dodatkowe zalety ubezpieczenia na życie i jest bardzo polecane dla osób, które mogą przeznaczyć określone środki finansowe na jego wykupienie.

Nowoczesne grupowe ubezpieczenie emerytalne:
POGODNA JESIEŃ
Doskonałe ubezpieczenie indywidualne:
NA ŻYCIE I DOŻYCIE
III filar w zakładzie pracy - informacje:
PRACOWNICZE PROGRAMY EMERYTALNE

Ubezpieczenia Łódź: tel. 673 13 93

Składka na ubezpieczenie społeczne jest wyliczana jednakową stopą procentową (z wyjątkiem ubezpieczenia wypadkowego po 1.01.2000 r.) dla każdego z ubezpieczonych (37%) i jest liczona od ubruttowionego 1 stycznia 1999 r. wynagrodzenia (przychodu) bez wynagrodzenia za czas choroby oraz pobierania zasiłków. Od podstawy wymiaru składki płacimy następujące zobowiązania:
* 19,52%  na fundusz świadczeń emerytalnych (11,22% - I filar, 7,3% - II filar, 1% - Fundusz Rezerwy Demograficznej),
* 13,00%  na fundusz świadczeń rentowych,
*   2,45% na fundusz świadczeń chorobowych,
*   1,62% na fundusz świadczeń wypadkowych (od 1.01.2000 r. ZUS określi dla każdego pracodawcy indywidyalne stawki zależne od zagrożenia wypadkowego w granicach 0,4% - 8,12%).
Niestety pozostają także dodatkowe elementy funkcjonujące w poprzednim prawodawstwie zwiększające koszty pracy. Są to nadal:
->  Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Ustawa z dn. 29.12.1993 r. O ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy - w 1998 r. - 0,15 %) - wpłaty zawieszone I-VI 1999 r, w okresie VII-XII 1999 r - 0,08 %
->  Fundusz Pracy - opłata ustalana w Ustawie Budżetowej na każdy rok ( w roku 1998 - 3,00 % - Dz. U. nr 128/97, MP 85/97), rok 1999 - początkowe 3 %, zmniejszono do 2,45 %
->  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (nowum od roku 1999 naliczają zakłady pracy zatrudniające powyżej 25 pracowników - dawniej powyżej 50)
Technika wyliczania i podziału składek.
Wartość obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne wynosi 37% od ubruttowionego wynagrodzenia. Ubruttowienie polega na powiększeniu każdemu zatrudnionemu płacy od 1 stycznia 1999 r. o 23,0164 % (kwota ubruttowienia nie jest wliczana do podstawy wymiaru podatku dochodowego od osób fizycznych). Jak można łatwo wyliczyć 45% dawnego ZUS jest wartościowo w przybliżeniu równoważne nowej stawce 37% od ubruttowionego wynagrodzenia (37% x 123 = 45,516). Dlatego też na ubezpieczenie społeczne przeznaczamy podobne kwoty. Są one jednak teraz zupełnie inaczej płacone.
Składki na fundusz świadczeń emerytalnych i fundusz świadczeń rentowych płacą solidarnie, w równych częściach pracodawca i pracownik.
Składki na fundusz świadczeń chorobowych w całości pokrywa pracownik.
Składki na fundusz świadczeń wypadkowych w całości pokrywa pracodawca.

 

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
Opisane zasady obejmują wszystkie grupy społeczno-zawodowe z wyjątkiem: sędziów, prokuratorów i rolników indywidualnych, a także: żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy służb mundurowych pozostających w służbie w dniu wejścia w życie ustawy.
Osoby urodzone
przed 1 stycznia 1949 r. nie są objęte nowym systemem w zakresie obliczania emerytur, natomiast składki płacą według nowych zasad( oczywiście mogą także przystąpić do  III filara).
Osoby urodzone między 1.01.1949 r., a 31.12.1968 r. (w wieku 31 - 50 lat) przejdą obowiązkowo do nowego systemu, ale będą mogły zdecydować, czy zostawić wszystkie pieniądze w I filarze, czy inwestować także w II filarze. Można, a może nawet powinno się przystąpić do filara III.
Osoby urodzone po 31 grudnia 1968 r. (do 30 lat) obowiązkowo objęte są I i II filarem nowego system oraz dobrowolnie filarem III.

Dla osób, które w dniu wejścia w życie nowego systemu mają już określony staż pracy, a nie ukończyły jeszcze 50 lat zostanie wyliczona hipotetyczna emerytura miesięczna, jaką otrzymałyby, gdyby w tym momencie nabyły uprawnienia emerytalne. Tak wyliczona emerytura miesięczna pomnożona przez 12 miesięcy oraz przewidywaną liczbę lat dalszego trwania życia dla osób w wieku 65 lat (obecnie 14,5 roku) da tzw. kapitał początkowy pierwszego filara, do którego będzie doliczana bieżąca składka.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą płacą składkę od dochodu zadeklarowanego, nie niższego jednak niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia krajowego w poprzednim kwartale.

 

 

W naszej firmie można zakupić program  (w formie arkusza EXCEL), który wylicza składki na ubezpieczenie społeczne i  zdrowotne według nowych zasad oraz wylicza i prowadzi Kartę Wynagrodzeń Pracownika.  Jeśli jesteście Państwo nim zainteresowani szczegóły można znaleść na stronie PROGRAM

 

Dlaczego warto ubezpieczyć się w PZU "Życie" SA
Jest to największy polski i działający w Polsce zakład ubezpieczeniowy. Gwarancją bezpieczeństwa dla ubezpieczonych w PZU "Życie" jest stabilizacja finansowa gwarantowana przez kapitał akcyjny w wysokości 295 mln PLN. Warto też mieć świadomość, że powoływanie się niektórych firm działających legalnie na rynku polskim na powiązania z firmami zachodnimi i wysokość ich aktywów za granicą, w żadnej mierze nie przyczynia się do tego, że powierzone im przez klientów pieniądze są bardziej bezpieczne. Gwarancją dla zawartych umów ubezpieczeniowych są bowiem oczywiście wyłącznie kapitały własne zgromadzone w Polsce, jak w każdej spółce prawa handlowego. Wzbudzająca zaufanie wśród naszych klientów jest także rezerwa na wypłatę świadczeń w wysokości 4.2 mld PLN . Rezerwy przewyższają wpłacane rocznie składki, a kapitały własne 378 mln, czym nie może się poszczycić żadna inna firma ubezpieczeniowa działająca na polskim rynku.
Bardzo ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji odnośnie wyboru firmy, której powierzymy swoje pieniądze jest jej zdolność do pomnażania kapitału. Z raportu przedstawionego przez znaną firmę Artur Andersen wynika, że spośród wszystkich funduszy działających w Polsce w 1997 roku tylko Pogodna Jesień PZU Życie przewyższyła rentownością bony skarbowe i zajęła zdecydowanie pierwsze miejsce w zdolności do pomnażania składek swoich klientów.
Kolejnym elementem, który skłania do wyboru PZU "Życie" S.A., są jego niskie koszty, kształtujące się w stosunku do zbieranych składek na poziomie 14 procent. - także pod tym względem zakład nie ma sobie równych.

W rejonie Łodzi ubezpiecza w ramach II  i III   filara: Anna GRZESIAK, tel. (42) 673-13-93, e-mail arjgrz@ld.onet.pl

Przejście do: STRONA GŁÓWNA , Ubezpieczenia indywidualne , Pogodna Jesień ,Ubezpieczenia grupowe , Symulacja ubezpieczeń, Powszechne Towarzystwo Emerytalne