G±siorek (Lanius collurio)


G±siorek - Lanius collurio
G±siorek (Lanius collurio), ang. Red-backed Shrike, jest najpospolitsz± dzierzb± występuj±c± w Polsce. Samiec jest łatwo rozpoznawalny po szarej głowie, czarnej masce biegn±cej przez oko, biało-kremowym spodzie i rdzawym grzbiecie. Samica także z rdzawym płaszczem, ma ciemno plamkowany spód i zmienne ubarwienie głowy od bardziej br±zowego, do szarego (jak samiec). Zamieszkuje tereny otwarte z zadrzewieniami i zakrzaczeniami (szczególnie ro¶lin ciernistych), obrzeża lasów i niskie sady. Gniazdo buduje w g±szczu krzewów 1-3 m nad ziemi±. Na przełomie V-VI samica składa 4-6 zielonkawych lub białawych, ciemno nakrapianych jaj. G±siorka można najczę¶ciej zauważyć gdy przesiaduje (jak wszystkie dzierzby) na wysokich punktach obserwacyjnych: drzewach, drutach telefonicznych czy elementach ogrodzenia, sk±d wypatruje ofiary. Żywi się przede wszystkim dużymi owadami, także mniejszymi gadami, gryzoniami i pisklętami ptaków. G±siorek jak wszystkie dzierzby nadziewa swoj± zdobycz na ciernie. W ten sposób magazynuje na krótki okres nadmiar pokarmu, pomaga mu to także rozdrobnić większ± zdobycz. Ostatnio w całej Europie notuje się spadek liczebno¶ci dzierzb, w tym i g±siorka. Jest to spowodowane najprawdopodobniej zmianami klimatycznymi (coraz częstsze deszcze w VI i VII ograniczaj± aktywno¶ć owadów), drug± przyczyn± jest intensyfikacja rolnictwa - stosowanie większej ilo¶ci nawozów sztucznych i ¶rodków ochrony ro¶lin ogranicza w znacznym stopniu populacje owadów, którymi g±siorek się żywi.
g±siorek - zdjęcie samca fotografia młodego g±siorka
Na fotografii po lewo samiec, osobnik młodociany z prawej.G±siorek i inne dzierzby

G±siorek jest łatwo rozpoznawalny po br±zowym ubrawieniu. Jedyn± podobnie kolorystycznie dzierzb± jest dzierzba pustynna, która była kilka razy stwierdzona w Polsce. Jej kolory s± nieco bardziej wyblakłe, a ogon rdzawy (u g±siorka czarny).
Lęgowy w Polsce srokosz jest czarno-biały, podobnie jak nieliczna dzierzba czarnoczelna.
© Jurek Grzesiak 2010 - Fotograficzny atlas flory i fauny - G±siorek